Спеціальності

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Код спеціальностіНазва спеціальності
011Освітні, педагогічні науки
012Дошкільна освіта
013Початкова освіта
014Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016Спеціальна освіта
017Фізична культура і спорт
021Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022Дизайн
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024Хореографія
025Музичне мистецтво
026Сценічне мистецтво
027Музеєзнавство, пам’яткознавство
028Менеджмент соціокультурної діяльності
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
031Релігієзнавство
032Історія та археологія
033Філософія
034Культурологія
035Філологія
041Богослов’я
051Економіка
052Політологія
053Психологія
054Соціологія
061Журналістика
071Облік і оподаткування
072Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073Менеджмент
075Маркетинг
076Підприємництво та торгівля
081Право
091Біологія та біохімія
101Екологія
102Хімія
103Науки про Землю
104Фізика та астрономія
105Прикладна фізика та наноматеріали
106Географія
111Математика
112Статистика
113Прикладна математика
121Інженерія програмного забезпечення
122Комп’ютерні науки
123Комп’ютерна інженерія
124Системний аналіз
125Кібербезпека та захист інформації
126Інформаційні системи та технології
131Прикладна механіка
132Матеріалознавство
133Галузеве машинобудування
134Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135Суднобудування
136Металургія
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142Енергетичне машинобудування
143Атомна енергетика
144Теплоенергетика
145Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
161Хімічні технології та інженерія
162Біотехнології та біоінженерія
163Біомедична інженерія
171Електроніка
172Електронні комунікації та радіотехніка
173Авіоніка
174Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175Інформаційно-вимірювальні технології
176Мікро- та наносистемна техніка
181Харчові технології
182Технології легкої промисловості
183Технології захисту навколишнього середовища
184Гірництво
185Нафтогазова інженерія та технології
186Видавництво та поліграфія
187Деревообробні та меблеві технології
191Архітектура та містобудування
192Будівництво та цивільна інженерія
193Геодезія та землеустрій
194Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
201Агрономія
202Захист і карантин рослин
203Садівництво, овочівництво та виноградарство
204Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205Лісове господарство
206Садово-паркове господарство
207Водні біоресурси та аквакультура
208Агроінженерія
211Ветеринарна медицина
221Стоматологія
222Медицина
223Медсестринство
224Технології медичної діагностики та лікування
225Медична психологія
226Фармація, промислова фармація
227Терапія та реабілітація
228Педіатрія
229Громадське здоров’я
231Соціальна робота
232Соціальне забезпечення
241Готельно-ресторанна справа
242Туризм і рекреація
251Державна безпека
252Безпека державного кордону
253Військове управління (за видами збройних сил)
254Забезпечення військ (сил)
255Озброєння та військова техніка
256Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
257Управління інформаційною безпекою
261Пожежна безпека
262Правоохоронна діяльність
263Цивільна безпека
271Морський та внутрішній водний транспорт
272Авіаційний транспорт
273Залізничний транспорт
274Автомобільний транспорт
275Транспортні технології (за видами)
281Публічне управління та адміністрування
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292Міжнародні економічні відносини
293Міжнародне право