ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Сегол Радміла Ігорівна, РНОКПП: 3008922543, адреса реєстрації: вул. Металістів, 9, кв. 18, м. Київ, Україна (в подальшому – Виконавець), що діє з однієї сторони, керуючись нормами чинного законодавства, робить фізичній особі, яка має повну дієздатність та досягла 18-річного віку, що (надалі – Замовник), з іншої сторони, цю Пропозицію укласти договір приєднання про надання послуг (далі – договір), а Замовник приймає (акцептує) цей договір на наступних умовах:

ПРЕАМБУЛА. Терміни, які вживаються у цьому Договорі:


Вступна кампанія – період часу, який визначається з дати затвердження Умов (Порядку) прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному календарному році до дати завершення реєстрації особистих електронних кабінетів вступників.
Вебсайт Виконавця – вебсторінка в мережі Інтернет https://m8.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця, тарифи та Послуги, що ним надаються;
Чат-бот – комп’ютерна програма, яка розроблена для автоматизації взаємодії з користувачами через чатовий інтерфейс.
Замовлення – обраний перелік послуг, які Замовник визначає на вебсайті Виконавця через форму «Кошика», вводить свої дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, e-mail, а також інші необхідні для подальшого придбання Послуг в рамках цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ


1.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором пропонує Замовнику можливість замовити та оплатити (безготівково у порядку передоплати) за фіксованою ціною, встановленою у день проведення оплати, консультативні послуги, рекомендації щодо надання інформації про визначений нормативно-правовими актами та іншими документами порядок, умови, строки та етапи участі у вступній кампанії до закладів вищої освіти України у відповідному календарному році (надалі – Послуги). Види (перелік) пакетів послуг, що можуть бути надані Виконавцем в рамках цього Договору, а також їхні вартість та порядок надання формуються Виконавцем самостійно та розміщуються на вебсайті: https://m8.org.ua (надалі – вебсайт Виконавця). Замовник, у свою чергу самостійно оформляє замовлення через форму «Кошика» на сайті Виконавця, та зобов’язаний отримати та оплатити Виконавцеві такі послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також дотримуватися усіх інших положень, передбачених цим Договором. Послуги надаються Виконавцем в онлайн-форматі шляхом зустрічі Замовника та Виконавця в режимі реального часу за визначеним Виконавцем посиланням на кімнату / платформу відеоконференція-зв’язку. Результатом наданих послуг є отримання Замовником від Виконавця рекомендацій, консультацій в усній та / або письмовій формі щодо участі у вступній кампанії до закладів вищої освіти України.
1.2. Види та детальна інформація про наявні Послуги та Пакети послуг з переліком конкретних послуг, що входять до складу кожного Пакету послуг зазначаються Виконавцем на вебсайті Виконавця. Графік надання Послуг / Пакету послуг, дати початку та строки надання Послуг визначаються Виконавцем з урахуванням дати здійснення замовлення Замовником та в межах строків, визначених нормативно-правовими актами, положеннями, порядками, інструкціями щодо вступної кампанії до закладів вищої освіти України і повідомляються Замовнику Виконавцем додатково.
1.3. Замовник самостійно і за власний рахунок врегульовує усі питання, що виникають у процесі вступної кампанії до закладів вищої освіти України з третіми особами, пов’язані із необхідністю отримання, завірення будь-яких документів, подачі чи пересилання даних тощо.
1.4. Після виконання своїх зобов’язань (частини зобов’язань) за цим Договором Виконавець надсилає на електронну адресу, вказану Замовником під час формування Замовлення, акт наданих послуг (або частини послуг), що підписаний з електронним цифровим підписом Виконавця, який Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та відправити (повернути) Виконавцю у 2-денний строк з моменту його отримання або надати свої аргументовані заперечення (претензії) проти підписання акта. У випадку не надсилання протягом 2 календарних днів заперечень, за умови, якщо Замовник не підписав і не повернув такий акт у вказаний строк – він вважається підписаним обома сторонами, а послуги за цим Договором надані Замовнику в повному обсязі та без зауважень.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ


2.1. Ціна Послуг у дату їх оплати Замовником автоматично налаштовується та в національній валюті – гривні на вебсайті Виконавця відповідно до обраного Замовником пакету Послуг чи окремих Послуг, доводиться до відома Замовника у процесі здійснення замовлення шляхом розміщення на вебсайті Виконавця. В ціну Послуг включаються усі обов’язкові податки та державні платежі згідно з чинним законодавством.
2.2. Вартість Послуг не включає додаткові комісії банків, платіжних систем або конвертацію валюти. Усі витрати за проведення банком чи платіжною системою оплати покладаються на Замовника, які він сплачує за власний рахунок.
2.3. Оплата Послуг може здійснюватися за рахунок фізичних, юридичних осіб, відмінних від Замовника. При цьому, в коментарі до Замовлення зазначається коментар із даними особи – який є фактичним отримувачем Послуг / Пакету послуг у розумінні умов цього Договору. У разі, якщо отримувачем Послуг є неповнолітня особа, відповідальним перед Виконавцем за виконання обов’язків з оплати Послуг та інших умов, передбачених цим Договором залишається Замовник.
2.4. Послуги в рамках цього Договору надаються виключно на умовах попередньої оплати. У день укладення Договору Замовник оплачує 100% вартості Послуг відповідно до обраного пакету Послуг чи окремої обраної Послуги.
2.5. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або із використанням платіжних систем ________________________________ , про що зазначається на вебсайті Виконавця.
2.6. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів та введених даних.

3. УКЛАДЕННЯ І ДІЯ ДОГОВОРУ


3.1. Ця Пропозиція розміщена в електронній формі на вебсайті Виконавця доводиться до відома Замовника до моменту підтвердження замовлення та оплати Послуг, є пропозицією укласти договір приєднання відповідно до ст. ст. 634, 641 та 644 Цивільного кодексу України та виражає намір Виконавця вважати себе зобов’язаним згідно з умовами цієї Пропозиції у разі її прийняття Замовником.
3.2. З моменту повного та безумовного прийняття Замовником цієї Пропозиції Договір між Замовником та Виконавцем вважається укладеним на умовах, визначених цією Пропозицією.
3.3. Шляхом проставлення відмітки у чекбоксі – спеціально відведеному полі-квадраті (що підтверджує ознайомлення та прийняття умов Пропозиції) з наступним обранням (натисненням) посилання «Підтверджую ознайомлення, засвідчую повне і безумовне прийняття Пропозиції укласти публічний договір-оферту про надання послуг та надаю Виконавцю для обробки згідно з Пропозицією ці електронні дані, які є моїм електронним підписом» (далі – Акцепт) Замовник цим накладає електронний підпис (електронні дані, які додаються Замовником до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис), безумовно і повністю приймає цю Пропозицію укласти Договір, погоджується з її умовами та виконує зобов’язання з оплати. Без Акцепту вебсайт не створює можливості переадресації на сайт для проведення оплати обраних Послуг. У разі виконання зазначених дій (Акцепту) Договір між Замовником та Виконавцем вважається укладеним, а Замовник вважається таким, що приєднався до Договору в цілому. Виконання Замовником зазначених у цьому пункті дій на умовах цієї Пропозиції відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України засвідчує його бажання укласти Договір, є прийняттям цієї Пропозиції. Укладаючи Договір у зазначеному вище порядку, Замовник тим самим підтверджує, що він ознайомився повністю з умовами Пропозиції та розуміє їх, не має жодних застережень або заперечень щодо умов Пропозиції та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього згідно з Договором зобов’язання, реалізовувати права відповідно до умов Договору. Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору. Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Шляхом прийняття цієї Пропозиції Замовник погоджується, що укладений у встановленому нею порядку Договір є наданим Виконавцем Замовнику документом (електронним документом), що містить усю необхідну інформацію, визначену чинним законодавством (Замовник підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту), та засвідчує факт здійснення правочину і виникнення взаємних прав і обов’язків у Виконавця і Замовника. У зв’язку з укладенням цього Договору Замовнику додатково надається можливість обрати опцію надсилання квитанції про здійснення платежу на адресу електронної пошти.
3.4. Договір діє протягом строку, визначеного п. 1.2. цього Договору, з урахуванням положень цього Договору. При достроковому розірванні цього Договору, з будь-яких підстав, кошти, що сплачені Замовником за цим договором, йому не повертаються, окрім випадків, визначених п. 3.5. цього Договору.
3.5. Виконавець має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору, повідомивши про це Замовника в письмовій або електронній формі на власний розсуд (шляхом надсилання письмового листа або надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену Замовником під час здійснення замовлення) не пізніше як за 1 календарний день до дати розірвання. У цьому разі сплачена за Послуги сума повертається на вимогу Замовника у разі, якщо до дати розірвання ним не буде отримано (прийнято) замовлені і оплачені Послуги у повному обсязі, з урахуванням визначених цим пунктом обмежень. Залежно від обсягу отриманих (прийнятих) на дату розірвання, сума до повернення визначається виходячи з вартості ненаданих Послуг замовлених і оплачених Замовником за цінами конкретних Послуг, що були вказані на вебсайті станом на момент оплати.
3.6. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, повідомивши про це Замовника в письмовій або електронній формі на власний розсуд (шляхом опублікування на вебсайті оновленої редакції Договору із зазначенням дати оновлення або шляхом надсилання письмового листа чи надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену при формуванні Замовлення) не пізніше як у день набрання чинності такими змінами. Шляхом прийняття Замовником умов цієї пропозиції Замовник погоджується з тим, що у разі зміни Виконавцем умов Договору у встановленому цим пунктом порядку отримання послуг Замовником (виконання обов’язку отримати (прийняти) Послугу) буде можливою лише згідно з такими зміненими умовами.
3.7. Приєднуючись до Договору на умовах цієї Пропозиції, Замовник надає згоду Виконавцю на здійснення останнім повного відступлення (передачі) своїх прав та обов’язків за Договором третій особі у будь-який момент його дії, при умові дотримання Виконавцем наступних умов:
3.7.1. Виконавець здійснює відступлення (передачу) всього обсягу своїх прав та обов’язків за Договором або їх частину;
3.7.2. Повідомлення про відступлення всього обсягу своїх прав та обов’язків Виконавцем за Договором має бути надіслане Виконавцем в письмовій або електронній формі на власний розсуд (шляхом надсилання письмового листа або електронного листа на адресу електронної пошти, зазначену при формуванні замовлення, або розміщення інформації на вебсайті), не пізніше як за 1 календарний день до дати відступлення.
3.8. У разі прийняття цієї Пропозиції Замовник зобов’язується систематично перевіряти (ознайомлюватися) інформацію, що розміщена на вебсайті.
3.9. У разі оскарження/опротестування/скасування/блокування Замовником операції переказу, ініційованого з використанням реквізитів платіжної картки (chargeback), згідно з правилами відповідної платіжної системи, в рамках якої емітовано таку платіжну картку та повернення Замовнику сплачених/утриманих/перерахованих коштів по такому переказу, надання Послуг скасовується. Замовник не має права отримати замовлені послуги/пакети послуг, надання послуг на умовах цієї пропозиції не здійснюється.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується:
4.1.1. Надати Послуги Замовнику відповідно до його оплаченого Замовлення та умов цього Договору.
4.1.2. Забезпечити Замовника необхідною інформацією пов’язаною з проходженням (реалізацією права) Замовником вступної кампанії до закладів вищої освіти залежно від виду обраних послуг та / або пакету послуг. Вартість усіх витрат, пов’язаних із збором необхідних для вступної кампанії документів, вартість нотаріальних послуг, вартість медичних оглядів та всі інші витрати, пов’язані із практичною реалізацією наданих консультацій сплачується Замовником самостійно та за власні кошти. Відповідальність за практичне виконання рекомендацій, отриманих від Виконавця в рамках цього Договору, несе Замовник самостійно.
4.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомляти про це Замовника. Повідомлення Замовника здійснюється шляхом опублікування інформації на вебсайті Виконавця або в телефонному режимі, або через чат-бот згідно контактів, які вказував Замовник при здійсненні замовлення.
4.1.4. Забезпечувати конфіденційність інформації, яка стала чи могла стати йому відома під час надання послуг Замовнику, щодо Замовника.
4.1.5. Виконавець в процесі надання Послуг бере на себе обов’язки з технічного супроводу онлайн-трансляцій.
4.2. Виконавець відповідно до Договору має право:
4.2.1. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб (без додаткового погодження із Замовником). залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість.
4.2.2. Змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається.
4.2.3. Формувати розклад зустрічей із Замовником, змінювати його повністю або його окремі складові.
4.2.4. У випадку, якщо Замовник порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу виконання своїх зобов’язань Виконавцем, Виконавець має право відсторонити Замовника від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому.
4.2.5. Виконавець має право не надавати Послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця. Повернення коштів здійснюється у порядку, визначеному п. 3.5. цього Договору.
4.2.6. Вносити до графіку надання Послуг, порядку викладання інформації та форми проведення зустрічей в односторонньому порядку за умови завчасного попередження Замовника про такі зміни не менше ніж за 2 (дві) години до запровадження змін / доповнень;
4.2.7. Змінювати та / або корегувати процес надання Послуг з метою його оптимізації, підвищення якості Послуг, що надаються, включаючи, але не обмежуючись, вносити зміни до складу консультантів, методів та способів надання Послуг, в односторонньому порядку без попередніх повідомлень та / або погоджень із Замовником.
4.2.8. Своєчасно та в повному розмірі отримувати оплату Послуг в порядку, визначеному в Договорі.
4.2.9. Послуги Виконавця надаються з обов’язковим дотриманням нормативно-правових актів, а також інших встановлених положень, інструкцій, внутрішніх документів, затверджених закладами вищої освіти України.
4.2.10. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов цього Договору. У випадку розірвання Договору на підставі цього підпункту – сплачені Замовником кошти зараховуються Виконавцем в якості штрафної санкції в повному обсязі та не повертаються Замовнику за жодних обставин.
4.2.11. Здійснювати відео- та звукозапис зустрічей із Замовником. При цьому, Замовник в порядку ч. 1 ст. 307 ЦК України акцептуванням цього Договору дає добровільну згоду на здійснення Виконавцем такого відео- та звукозапису.
4.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний:
4.3.1. Оплачувати послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором.
4.3.2. Забезпечити дотримання встановленого Виконавцем порядку надання Послуг та присутність Замовника на зустрічах у запланований час зустрічей. У випадку відсутності Замовника на запланованій із Виконавцем зустрічі, призначеній в процесі виконання цього Договору (з будь-яких причин) без завчасного попередження за 1 календарний день до запланованої дати – послуга вважається наданою, а зустріч такою, що відбулася.
4.3.3. Здійснити оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором. 4.3.4. Забезпечити можливість безпосереднього отримання Замовником Послуг.
4.3.5. Приймати від Виконавця Послуги, що надаються згідно з цим Договором, в порядку, встановленому Договором.
4.3.6. Надавати достовірну інформацію про себе в процесі здійснення замовлення та виконання умов цього Договору. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації самостійно.
4.3.7. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання.
4.3.8. Дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди Виконавця, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
4.4. Замовник відповідно до Договору має право:
4.4.1. Отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором.
4.4.2. Отримувати консультації та роз’яснення щодо надання Послуг, як засобами телефонного зв’язку або месенджерів, у т.ч. й за допомогою чат-боту, так і за допомогою обміну листами електронною поштою.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


5.1. Всі матеріали, розміщені на вебсайті Виконавця, а також матеріали, надані Замовнику під час надання послуг в рамках цього Договору, є у своїй сукупності об’єктом авторського права. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на методичні або рекомендаційні матеріали та / або дозвіл на використання таких матеріалів з метою іншою, ніж визначено цим Договором.
5.2. Замовник має законне право користування в особистих цілях, що пов’язані із вступом до закладів вищої освіти України, інтелектуальними правами на усі продукти та супроводжуючі їх методичні матеріали (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, а також інші об’єкти авторського права).
5.3. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності Виконавця (використання бренду у комерційних цілях; копіювання або перероблення матеріалів, отриманих в рамках цього Договору, або їх поширення; придбання Послуг / Пакету послуг для спільного користування та ін.), Виконавець має право припинити надання Послуг без відшкодування вартості оплачених послуг.
5.4. Крім того, Виконавець має право вимагати від порушника усунення порушення та повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


6.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.
6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути (за можливості) такі порушення у найкоротший строк.
6.3. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
6.4. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно чинного законодавства України.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


7.1. Результати успішності Замовників однієї і тієї ж категорії вступників можуть відрізнятися при реалізації ними рекомендацій, отриманих від Виконавця в процесі надання послуг. Успішність проходження вступної кампанії кожного окремого Замовника як вступника залежить виключно від особистих знань, результатів знань, зусиль Замовника (отримувача послуг) та інших факторів, які в будь-якому разі знаходяться поза контролем Виконавця.
7.2. Виконавець у жодному разі не забезпечує та не гарантує вступ Замовника (отримувача послуг) до закладу вищої освіти та не несе жодної відповідальності за дії Замовника під час вступної кампанії, їх результати та наслідки.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.
7.4. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація надана Замовнику має винятково інформаційний характер. Замовник використовує знання, отримані в процесі виконання цього Договору, зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації Замовником.
7.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні перебої, несправності роботи, недоступність функціоналу тощо вебсайту Виконавця та інші причини, у зв’язку з якими неможливо здійснити замовлення і оплату Послуг, чи після проведення Замовником оплати не відбувся належний інформаційний обмін на визначених цією Пропозицією умовах, або такий обмін відбувся з порушеннями, чи відбулось неналежне вивантаження інформації (у тому числі про ціну Послуги / Пакета послуг, номер мобільного телефону, введений Замовником) на вебсайт Виконавця, а також не несе не відповідальності, якщо неможливість виконання зобов’язань згідно з цією Пропозицією обумовлене дією обставин непереборної сили (обставин форс-мажору) (а саме: аварії, пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, військових дій, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, блокади або інших незалежних від сторін обставин). Зазначені у цьому пункті обставини не вважаються невиконанням чи неналежним виконанням Виконавцем зобов’язань за Договором та не тягнуть за собою застосування жодних штрафних санкцій до Виконавця чи відшкодування збитків Замовнику Виконавцем.
7.6. Виконавець не несе відповідальності за дотримання Замовником вимог чинного законодавства, за достовірність зазначених Замовником у процесі укладення Договору на умовах цієї Пропозиції, не здійснює перевірку їхньої достовірності. У разі вчинення таких порушень Замовник самостійно і за власний рахунок несе відповідальність та відшкодовує завдані Виконавцю збитки.

8. ІНШІ УМОВИ


8.1. Приймаючи Пропозицію, Замовник засвідчує ознайомлення з правами, що належать йому як суб’єкту персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних», та підтверджує погодження і обізнаність про те, що у зв’язку з укладенням Договору Виконавець здійснюватиме обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) уповноваженим органам державної влади, організатору, партнерам, знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних та ідентифікуючих оплату даних Замовника, а саме: факт прийняття Пропозиції (Акцепт); факт здійснення оплати Послуг; номер мобільного телефону, зазначений у процесі замовлення та здійснення оплати Послуг Замовником згідно з умовами цього Договору, платіжні реквізити, використані при оплаті Послуг; одноразовий ідентифікатор, застосований при підтвердженні оплати, та факт його введення (у разі, якщо його введення вимагалось), факт здійснення оплати з використанням сайту, вид (код) та кількість послуг, ціна за послуги, id транзакції, номер транзакції, дата проведення оплати, сума платежу, сума комісії, дата обробки банком, сума до сплати банком, дата сплати банком (далі – персональні та ідентифікуючі оплату дані). Обробка зазначених персональних та ідентифікуючих оплату даних здійснюється Виконавцем для забезпечення підставності виконання Виконавцем зобов’язань згідно з Договором. Обробка персональних та ідентифікуючих оплату даних може здійснюватися Виконавцем від моменту прийняття Пропозиції і протягом 5 (п’яти) років з дати оплати Послуг згідно з цією Пропозицією.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець: Сегол Радміла Ігорівна
РНОКПП: 3008922543
Адреса реєстрації: вул. Металістів, 9, кв. 18, м. Київ, Україна
Банківські реквізити:
IBAN _________________________________ в АТ __________________
Email: [email protected]
Контактний телефон: +380677416788
Вебсайт Виконавця: https://m8.org.ua/